Bahla ปราการในยุคกลางของ Oman กับบรรยากาศแบบ Game of Thrones

ตู้ไม้ปริศนาที่ถูกวางและล็อคไว้อย่างผิดที่ผิดทาง … ห้องปริศนา ที่ฉันเดาว่าเป็นห้องละหมาดในอดีต…ทางออกแคบๆ ใต้ดินที่ทิ้งร่องรอยการใช้งานมาก่อน..