Asia ประเทศเพื่อนบ้าน ฟิลิปปินส์ phillipines

โดดวัดใจ ผจญภัยตามเส้นทางน้ำตกที่ Cebu ฟิลิปปินส์ (Canyoneer) │Wandermore

การ Canyoneering คือการวัดความกล้า และทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากความกลัว

Continue Reading